Hoạt động ngoại khóa Chào mừng Ngày sách Việt Nam và bản quyền thế giới