Học sinh trường Tiểu học Tiên Sơn 2 tìm hiểu thực tế địa phương.